W połowie 1949 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie utworzyła Gminną Bibliotekę Publiczna w Krasnem mieszcząca się wówczas w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Jej początkowy księgozbiór liczył ok. 300 woluminów i był przechowywany w zamkniętej szafie. W 1951 roku biblioteka otrzymała samodzielny lokal o powierzchni 24 m2 w państwowym budynku. Na dalsze poprawienie warunków pracy czekała aż do 1968 roku, kiedy to uzyskała drugą izbę o łącznej powierzchni 55 m2. Poprawa warunków lokalowych pozwoliła na urządzenie czytelni i wypożyczalni i wyposażenie w nowy sprzęt (stoły, krzesła).
       Przez cały okres działalności biblioteka w Krasnem była placówką wyróżniającą się w powiecie i województwie. Tak jest i obecnie. Świadczą o tym statystyki. W powiecie przasnyskim GBP zajmuje pierwsze lub drugie miejsca pod względem wielkości zbiorów, liczby czytelników i wypożyczeń oraz zakupów nowości.
     Od początku istnienia placówki do 1 lipca 1980 roku funkcję kierownika pełniła nieprzerwanie Józefa Szymańska, która włożyła wiele wysiłku w upowszechnianie czytelnictwa, organizowanie konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi. Na spotkanie z czytelnikami i mieszkańcami Krasnego przybył m.in. Józef Ozga-Michalski i aktor Wojciech Siemion, który recytował jego wiersze. Staraniem Józefy Szymańskiej odwiedzali Krasne działacze kultury z powiatu np. Robert Bartold, Teodor Leonard Młynarski.
     Za wszechstronną działalność biblioteka i jej kierowniczka otrzymali wiele wyróżnień i odznaczeń:
1952 r.  - Dyplom za współzawodnictwo bibliotek powszechnych
1955 r.  - Złota Odznaka i proporczyk w Ogólnopolskim Konkursie Czytelników Wiejskich
1971 r.  - Złota Odznaka Honorowa za zasługi przyjaźni między Polską i ZSRR
1974 r.  - Proporczyk przodującej Biblioteki Publicznej DO-RO
1977 r.  - Odznaka Zasłużony Działacz Kultury
1980 r. - Dyplom i nagroda pieniężna za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie gminnych i miejsko-gminnych bibliotek publicznych.
     Staraniem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w latach siedemdziesiątych placówka została wyposażona w nowe meble i sprzęt. Zakupiono m.in.: 32 regały na książki, 2 regały na czasopisma, 5 stolików świetlicowych, 20 krzeseł, ladę biblioteczną, szafę katalogową, 2 piece akumulacyjne, maszynę do pisania, kalkulator. Od roku 1975 biblioteka posiada również telefon.
     Placówka w następnych latach intensywnie rozwijała się. Corocznie zakupywano nowości wydawnicze, których liczba z każdym rokiem wzrastała.
     W kwietniu 1988 r. Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona do nowego lokalu o powierzchni 100 m2, w skład, którego wchodzą 3 sale oraz obszerny korytarz. Budynek, w którym od tej pory znajduje się biblioteka, znajduje się obok Urzędu Gminy w centralnym punkcie miejscowości. Wojewódzka Biblioteka w Ciechanowie zakupiła w tym samym roku nowe meble dla placówki; regały na książki i czasopisma, szafę katalogową, ladę biblioteczną. Natomiast biblioteka ze swoich środków wyposażyła lokal w nowe rozdzielacze działowe i alfabetyczne, chodniki, firany. Zwiększenie powierzchni użytkowej biblioteki pozwoliło wydzielić wypożyczalnię, czytelnię i pokój pracy wewnętrznej.
     Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła bardzo dobre wyniki czytelnicze. Dzięki szerokiej akcji popularyzującej książkę i czytelnictwo, organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem w roku 1989 placówka została nagrodzona. Zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Złoty Wawrzyn dla Twórcy, Złoty dla Biblioteki.
     Rok 1990 przyniósł istotne zmiany, bowiem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, gminom powierzono zadanie zaspokojenia potrzeb zbiorowych, w tym również kultury. Kolejne zmiany w organizacji GBP wprowadza ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
     Ustawa ta nałożyła na samorządy, w tym także gminę Krasne, obowiązek tworzenia samorządowych instytucji kultury, a prowadzenie działalności kulturalnej miało charakter obowiązkowy. Organizator, a więc w tym przypadku gmina zobowiązana została przez ustawodawcę do nadania bibliotece statutu, a także wpisanie jej do Rejestru Instytucji Kultury. Biblioteka z chwilą wpisania do rejestru uzyskała osobowość prawną i zyskała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. 
     Konsekwencją tych zmian było nadanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnem nowego statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Krasnem Nr IV/13/92. Statut określił cele i zadania placówki, jej organizację i gospodarkę finansową. Istotną zmianą był fakt, iż według zapisów w nowym statucie jednostki, na czele biblioteki stoi dyrektor, a nie jak do tej pory kierownik.