Ogólnopolski konkurs plastyczny im. Tadeusza Załęskiego „Mazowieckie pejzaże”

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

im. Tadeusza Załęskiego

Mazowieckie pejzaże”

 

Organizatorami Konkursu Plastycznego im. Tadeusza Załęskiego „Mazowieckie pejzaże” są: Stowarzyszenie Miłośników Kultury „Krasne”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem

 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Krasne

 

Cele i założenia konkursu

- pobudzenie inwencji twórczej dzieci , młodzieży i dorosłych;

- zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do czynnego uprawiania twórczości plastycznej;

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności malarskich;

- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami;

- promocja uzdolnionych twórców przez druk nagrodzonych prac jako ilustracje w almanachu poezji;

Adresaci konkursu

- Konkurs ma charakter otwarty – skierowany do wszystkich malujących bez ograniczeń (dzieci, młodzież, dorośli);

- Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe : dzieci do lat 12, młodzież, dorośli

 

Technika

Technika dowolna (np. ołówek, węgiel, pastele, farby plakatowe, akwarelowe, olejne, kolaż, wycinanki itp.)

Format: A 4 lub A 3.

 

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w konkursie plastycznym jest nadesłanie na adres organizatora prac dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, a także niepublikowanych w sieci internet;

2. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 3 prace w bezpiecznej kopercie;

3. Tematyka prac dotyczy krajobrazu ziemi mazowieckiej;

4. Prace konkursowe muszą być podpisane i zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę, adres , adres poczty email i numer telefonu lub telefonu szkoły, do której uczęszcza uczeń, a także dopisek konkurs Mazowieckie pejzaże”.

5. Do każdej pracy konkursowej osoby nieletniej należy dołączyć oświadczenie „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie” – podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (załącznik nr 1 do Regulaminu),

6. Zgłoszenie prac przez osoby dorosłe jest równoznaczne z podpisaniem oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie (załącznik nr2 do Regulaminu).

7. Organizator nie zwraca złożonych na konkurs prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych we własnych celach;

8. Konkursowe prace podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy;

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2016 roku w GBP w Krasnem;

10. Nagrodą jest zamieszczenie prac jako ilustracje do wierszy w almanachu poetyckim, a za najlepsze prace uczestnicy otrzymają dodatkowo nagrodę indywidualną;

11. Autorzy wyróżnionych prac zostaną poinformowani drogą meilową i telefonicznie;

12. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: gbpkrasne@o2.pl.

13. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krasne.naszabiblioteka.com

 

Termin składania prac

Prace należy składać do 30 listopada na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. KEN 4/2

06-408 Krasne