Ogólnopolski konkurs literacki im. Tadeusza Załęskiego pn.: ….nazwijcie Miłość moim imieniem”

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI

im. Tadeusza Załęskiego

„… nazwijcie Miłość moim imieniem.”

 

Motto konkursu stanowi fragment utworu poety

- „Ostatnie pożegnanie” :

 

Rzućcie mi w stopy ziemi kruszynę,

której kochałem pejzaż szalenie,

zatrzyjcie ścieżki brnące przez winę,

nazwijcie Miłość moim imieniem.”

 

Organizatorami Konkursu Poezji im. Tadeusza Załęskiego – „…nazwijcie Miłość moim imieniem…”)są: Stowarzyszenie Miłośników Kultury „Krasne”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem

 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Krasne

 

Cele i założenia konkursu

- upamiętnienie twórczości poetyckiej Tadeusza Załęskiego (1921–2010),

- promocja talentów literackich;

- rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji;

- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami;

- promocja uzdolnionych twórców przez druk nagrodzonych utworów w almanachu poezji;

 

Adresaci konkursu

- Konkurs ma charakter otwarty – skierowany do wszystkich piszących bez ograniczeń (dzieci, młodzież, dorośli);

- Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe : dzieci do lat 12, młodzież, dorośli;

 

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w konkursie poetyckim jest nadesłanie na adres organizatora zestawu wierszy dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, a także niepublikowanych w sieci internet;

2. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 3 utwory w postaci wydruku z komputera oraz zapisane w formie elektronicznej (płyta CD, DVD) w pliku tekstowym (np: WORD, RTF) na adres GBP podany poniżej w pkt. 13.

3. Tematyka utworów jest dowolna;

4. Kopertę należy opatrzyć godłem (pseudonimem), a do niej dołączyć kartkę z takim samym godłem i informację z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres i adres poczty email),

5. Do każdej pracy konkursowej osoby nieletniej należy dołączyć oświadczenie „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie” – podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (załącznik nr 1 do Regulaminu),

6. Zgłoszenie utworów przez osoby dorosłe jest równoznaczne z podpisaniem oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie (załącznik nr2 do Regulaminu);

6. Organizator nie zwraca złożonych na konkurs prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystywania utworów konkursowych we własnych celach;

7.Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy;

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2016 roku w GBP w Krasnem;

9. Nagrodą jest zamieszczenie utworów w almanachu poetyckim, a za najlepsze utwory uczestnicy otrzymają dodatkowo nagrodę indywidualną;

10. Autorzy wyróżnionych utworów zostaną poinformowani droga meilową i telefonicznie;

11. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: gbpkrasne@o2.pl

12. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krasne.naszabiblioteka.com

13. Prace należy składać do 30 listopada na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. KEN 4/2

06-408 Krasne

dopisek: KONKURS